*

*
Osprey, Mono Lake © Robert Sommers 2023

Monday, November 21, 2016

Bonnie Bramlett

No comments: