*

*
Osprey, Mono Lake © Robert Sommers 2023

Sunday, September 27, 2009

Happy Yom Kippor